Impressum

Hier vin­dt u alle rele­van­te infor­ma­tie met betrek­king tot pro­vi­der iden­ti­fi­ca­tie. Mocht er een reden voor een klat met betrek­king tot de inhoud of de pre­sen­ta­tie van onze home­page zich voor­doen, vra­gen wij u om deze per e-mail of per post naar ons toe te stu­ren. We zul­len gerap­por­te­er­de klach­ten meteen con­tro­le­ren en de oor­zaak van een gegron­de klan­cht onmid­de­li­jk verwijderen.

Gege­vens vol­gens § 5 TMG

Depe­sche Ver­trieb GmbH & Co. KG
Vier­lan­der Str. 14
D-21502 Geest­hacht

Han­dels­re­gis­ter: HRA 283 GE
Regis­ter­rech­ter: Lübeck

Ver­te­gen­wo­or­digd door de alge­me­ne partner:

Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft Depe­sche” Ver­trieb mbH
Vier­lan­der Str. 14
D-21502 Geest­hacht

Bedri­jfs­lei­ders:
Kjeld Schiøtz, Dine Schiøtz, Nyn­ne Schiøtz

Han­dels­re­gis­ter: HRB 487 GE
Regis­ter­rech­ter: Lübeck

Contact

+49 (0) 4152 936 0
+49 (0) 4152 936 211
info@depesche.com

BTW

BTW-num­mer vol­gens §27 a wet op de omzet­be­las­ting: DE174223143

Ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de inhoud

Tina Hen­nig
Depe­sche Ver­trieb GmbH & Co. KG
Vier­lan­der Str. 14
D-21502 Geest­hacht

Web­de­sign & Development

XO-CON­CEPT GmbH
www​.xo​-con​cept​.com

Geschil­len­beslech­t­ing

De Euro­pe­se Com­mis­sie stelt een plat­form voor geschil­len­beslech­t­ing ter beschik­king: https://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s/odr. Wij zijn niet bereid of ver­plicht om deel te nemen aan een pro­ce­du­re voor geschil­len­beslech­t­ing voor de consument.