Depesche

Gegevensbescherming

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u uitleggen welke soorten van persoonsgegevens van u (hierna ook "gegevens" genoemd) wij voor welke doeleinden en in welke mate verwerken. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheid, zoals onze sociale-mediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod"). De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Per: 14 januari 2022

Inhoudsopgave

 • Verantwoordelijk
 • Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming
 • Overzicht verwerkingen
 • Relevante rechtsgronden
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Doorgifte van persoonsgegevens
 • Internationale gegevensoverdrachten
 • Verwijderen van gegevens
 • Rechten van betrokkenen
 • Gebruik van cookies
 • Zakelijke prestaties
 • Gebruik van online platforms voor aanbod- en verkoopdoeleinden
 • Verstrekking van het online aanbod en webhosting
 • Speciale opmerkingen over applicaties (apps)
 • Contact- en aanvraagbeheer
 • Sollicitatieprocedure
 • Nieuwsbrief en elektronische meldingen
 • Webanalyse, monitoring en optimalisatie
 • Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)
 • Plug-ins en ingesloten functies en inhoud

Verantwoordelijk

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens in het impressum van deze website.

E-mailadres: info@depesche.com
Telefoon: 04152 936 0
Impressum: www.depesche.com/nl/service/impressum

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Marco Schenkenberg
marco.schenkenberg@depesche.com

Overzicht verwerkingen

De volgende opsomming geeft een overzicht van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking en verwijst naar de betrokkene persoon.

Soorten gegevens die worden verwerkt

 • Voorraadgegevens
 • Betaalgegevens
 • Contactgegevens
 • Inhoudsgegevens
 • Contractgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta-/communicatiegegevens
 • Gegevens sollicitant

Categorieën van betrokken personen

 • Klanten
 • Geïnteresseerde personen
 • Communicatiepartner
 • Gebruikers
 • Sollicitanten
 • Zakelijke en contractuele partners

Doeleinden van de verwerking

 • Levering van contractuele diensten en klantenservice
 • Contactverzoeken en communicatie
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Web analyses
 • Kantoor- en organisatorische procedures
 • Conversiemeting
 • Beheer en reactie op vragen
 • Sollicitatieprocedure
 • Feedback
 • Marketing
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie
 • Verstrekking van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid

Relevante rechtsgronden

Hieronder vindt u een overzicht van de wettelijke grondslagen van de AVG, op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat, naast de bepalingen van de AVG, nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in uw of ons land van verblijf of vestiging. Als in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, zullen we u hierover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 punt a AVG) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een bepaald doel of meerdere specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van de overeenkomst en eerdere verzoeken (Art. 6 lid 1 punt b AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 punt c AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 9 lid 2 punt b AVG) - Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals ernstige handicap of etnische afkomst) van de aanvragers worden gevraagd zodat de verantwoordelijke of de betrokkene de rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wet op de sociale zekerheid en sociale bescherming kan uitoefenen en zijn of haar verplichtingen in dit verband kan nakomen, de verwerking ervan vindt plaats in overeenstemming met Art. 9 lid 2 punt b AVG, in het geval van bescherming van de vitale belangen van aanvragers of andere personen in overeenstemming met Art. 9, lid 2 punt c DSGVO of ten behoeve van de gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling op gezondheids- of sociaal gebied of voor het beheer van systemen en diensten op gezondheids- of sociaal gebied in overeenstemming met Art. 9 lid 2 punt h AVG. In het geval van een melding van bijzondere categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, vindt de verwerking ervan plaats op basis van Art. 9 lid 2 punt a AVG.

Naast de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland nationale gegevensbeschermingsvoorschriften van toepassing. Dit omvat met name de wet op de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de gegevensverwerking (Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens - BDSG). In het bijzonder bevat de BDSG bijzondere voorschriften over het recht op informatie, het recht op het wissen van gegevens, het recht van bezwaar, de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en overdracht, evenals geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering. Bovendien regelt het de gegevensverwerking voor de doeleinden van de arbeidsrelatie (§ 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kunnen de nationale gegevensbeschermingswetten van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de soort, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, openbaarmaking, beveiliging van de beschikbaarheid en hun scheiding. Verder hebben we procedures opgesteld die zorgen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en reacties op gegevensbedreigingen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Verkorting van het IP-adres: Als IP-adressen door ons of door de serviceproviders en gebruikte technologieën worden verwerkt en de verwerking van een volledig IP-adres niet nodig is, wordt het IP-adres verkort (ook wel "IP-masking" genoemd). De laatste twee cijfers of het laatste deel van het IP-adres na een punt worden verwijderd of vervangen door tijdelijke aanduidingen. Het doel van het inkorten van het IP-adres is om te voorkomen of veel moeilijker te maken om een persoon te identificeren op basis van zijn IP-adres.

SSL-codering (https): Ter bescherming van uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden, gebruiken we SSL-codering. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Doorgifte van persoonlijke gegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het voorkomen dat de gegevens aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatie-eenheden of personen worden doorgegeven of aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die zijn belast met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In een dergelijk geval nemen wij de wettelijke vereisten in acht en sluiten in het bijzonder passende contracten of overeenkomsten met de ontvangers van uw gegevens die dienen om uw gegevens te beschermen.

Gegevensoverdracht binnen de organisatie: We kunnen persoonsgegevens overdragen aan andere entiteiten binnen onze organisatie of hen toegang geven tot deze gegevens. Als deze overdracht voor administratieve doeleinden plaatsvindt, is de overdracht van de gegevens gebaseerd op onze legitieme ondernemers- en zakelijke belangen of vindt deze plaats als dit nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen of als de toestemming van de betrokkene of wettelijke toestemming beschikbaar is.

Internationale gegevensoverdrachten

Gegevensverwerking in derde landen: Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking in het kader van het gebruik van diensten van derden of het openbaar maken of overdragen van gegevens aan andere personen, functies of bedrijven, dan gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke eisen. Als het niveau van gegevensbescherming in het derde land is erkend door middel van een adequaatheidsbesluit (art. 45 AVG), dient dit als basis voor de gegevensoverdracht. Bovendien vinden gegevensoverdrachten alleen plaats als het niveau van gegevensbescherming op andere wijze wordt gewaarborgd, met name door standaardcontractbepalingen (art. 46, lid 2, onder c) AVG), uitdrukkelijke toestemming of in het geval van contractueel of wettelijk verplichte overdracht (art. 49, lid 1 AVG). We zullen u ook informeren over de basisprincipes van overdrachten naar derde landen voor de individuele aanbieders uit het derde land, waarbij de adequaatheidsbeslissingen voorrang hebben als basisprincipes. Informatie over overdrachten naar derde landen en bestaande adequaatheidsbesluiten kunt u vinden in het informatieaanbod van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de.

EU-VS Trans-Atlantisch Data Privacy Framework: Als onderdeel van het zogenaamde “Data Privacy Framework” (DPF) heeft de Europese Commissie ook het niveau van gegevensbescherming als veilig erkend voor bepaalde bedrijven uit de VS als onderdeel van de adequaatheid besluit van 10 juli 2023. De lijst met gecertificeerde bedrijven en verdere informatie over de DPF zijn te vinden op de website van het Amerikaanse ministerie van Handel op https://www.dataprivacyframework.gov/ (in het Engels). Wij zullen u als onderdeel van de gegevensbeschermingsinformatie informeren welke van de dienstverleners die wij gebruiken onder het Data Privacy Framework zijn gecertificeerd.

 

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra uw toestemming voor de verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of het niet vereist is voor het doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

 

Rechten van betrokkenen

Rechten van de betrokkenen onder de AVG: Als betrokkene heeft u onder de AVG recht op verschillende rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG:

Recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of (f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Recht op informatie: U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te verzoeken dat de gegevens over u worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd.

Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te eisen dat gegevens over u onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om een beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Recht op gegevensportabiliteit: U heeft het recht om de gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon.

Klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wettelijke vereisten en onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in het bijzonder een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u zich bevindt. waar u gewoonlijk woont, de toezichthoudende autoriteit van uw werkplek of de plaats van de vermeende schending van de gegevensbescherming, om een klacht in te dienen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie opslaan op eindapparaten en informatie uitlezen van eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldingsstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de opgevraagde inhoud of de gebruikte functies in een online-aanbod op te slaan. Cookies kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor functionaliteit, veiligheid en comfort van online aanbiedingen en het maken van analyses van bezoekersstromen.

Toelichting toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Daarom vragen we voorafgaande toestemming van gebruikers, behalve waar dit niet wettelijk vereist is. In het bijzonder is toestemming niet nodig als het opslaan en lezen van de informatie, inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruikers een telemediadienst (d.w.z. ons online aanbod) te bieden waar ze uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers gecommuniceerd en bevat de informatie over het betreffende cookiegebruik.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming: De rechtsgrond op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming waarop we de persoonlijke gegevens van gebruikers met behulp van cookies verwerken, hangt af van het feit of we gebruikers om hun toestemming vragen. Als de gebruikers toestemming geven, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in de commerciële exploitatie van ons online aanbod en het verbeteren van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van het nakomen van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen. We zullen de doeleinden uitleggen waarvoor we cookies verwerken in de loop van deze gegevensbeschermingsverklaring of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocessen.

Bewaartermijn: Met betrekking tot de bewaartermijn worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessie- of sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele applicatie) heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven ook na het afsluiten van het eindapparaat bewaard. Zo kan de inlogstatus worden opgeslagen of kan voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de met behulp van cookies verzamelde gebruikersgegevens worden gebruikt om het bereik te meten. Tenzij we gebruikers expliciete informatie verstrekken over het type en de opslagperiode van cookies (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagperiode tot twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de toestemming die ze hebben gegeven op elk moment intrekken en ook bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in artikel 21 DSGVO (nadere informatie over het bezwaar vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via de instellingen in hun browser.

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij gebruiken een procedure voor cookietoestemmingsbeheer, als onderdeel van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies, waarin de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of de procedures en providers die in de cookiebeheeroplossing worden genoemd, door de gebruikers kunnen worden verkregen, beheerd en ingetrokken. De toestemmingsverklaring wordt hier opgeslagen zodat de vraag niet herhaald hoeft te worden en om de toestemming conform de wettelijke verplichting te kunnen bewijzen. De opslag kan plaatsvinden aan de serverzijde en/of in een cookie (zogenaamde opt-in cookie, of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming aan een gebruiker of zijn apparaat te kunnen toewijzen. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar zijn. Er wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van de toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijvoorbeeld welke categorieën cookies en/of dienstverleners) en de gebruikte browser, systeem en eindapparaat.
 • Cookiebot: Beheer van cookietoestemming; Dienstverlener: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken; Website: https://www.cookiebot.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/; Meer informatie: Opgeslagen gegevens (op de server van de serviceprovider): het IP-nummer van de gebruiker in geanonimiseerde vorm (de laatste drie cijfers staan op 0), datum en tijd van toestemming, browserdetails, de URL van waaruit de toestemming is verkregen verzonden , Een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutelwaarde; de toestemmingsstatus van de gebruiker.

Zakelijke prestaties

Wij verwerken de gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en belanghebbenden (gezamenlijk "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en aanverwante maatregelen en in het kader van communicatie met de contractuele partners (of precontractueel), bijv. door te reageren op aanvragen.

Wij verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat in het bijzonder de verplichtingen om de overeengekomen diensten te verlenen, eventuele updateverplichtingen en herstel in geval van garantie en andere serviceonderbrekingen. Daarnaast verwerken wij de gegevens ter bescherming van onze rechten en ten behoeve van de administratieve taken die met deze verplichtingen en de bedrijfsorganisatie samenhangen. Daarnaast verwerken wij de gegevens op basis van onze legitieme belangen in een goede en economische bedrijfsvoering en veiligheidsmaatregelen om onze contractpartners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik, gevaar voor hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijvoorbeeld om telecommunicatie, transport en andere ondersteunende diensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). In het kader van het toepasselijke recht geven wij de gegevens van contractpartners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om wettelijke verplichtingen na te komen. De contractpartners worden geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij informeren de contractpartners welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden voor of tijdens de gegevensverzameling, bijvoorbeeld in online formulieren, door middel van speciale markeringen (bijvoorbeeld kleuren) of symbolen (bijvoorbeeld sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk.

We verwijderen de gegevens nadat de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen zijn verlopen, d.w.z. in het algemeen na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantaccount worden opgeslagen, bijvoorbeeld zolang als ze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden 10 jaar). Gegevens die door de contractpartner in het kader van een bestelling aan ons zijn verstrekt, wissen wij in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, in het algemeen na het einde van de bestelling.

Voor zover we externe providers of platforms gebruiken om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve externe providers of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de providers.

Klantaccount

Contractpartners kunnen binnen ons online aanbod een account aanmaken (bijv. klant- of gebruikersaccount, kortweg "klantaccount"). Als het nodig is om een klantaccount te registreren, worden contractpartners hiervan op de hoogte gebracht, evenals van de informatie die nodig is voor de registratie. Klantaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als onderdeel van de registratie en daaropvolgende registraties en gebruik van het klantaccount, slaan we de IP-adressen van de klanten op samen met de toegangstijden om de registratie te kunnen bewijzen en elk misbruik van het klantaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantaccount hebben beëindigd, worden de gegevens met betrekking tot het klantaccount verwijderd, op voorwaarde dat ze om juridische redenen moeten worden bewaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up van zijn gegevens te maken bij beëindiging van het klantaccount.

Economische analyse en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttendensen, de wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz., waarbij de betrokken groep contractuele partners, geïnteresseerden partijen, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kunnen vallen.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken vast te stellen). Indien beschikbaar, kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers samen met hun informatie, bijvoorbeeld over gebruikte diensten. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte, d.w.z. anonieme waarden. Verder houden we rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken we de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijvoorbeeld als samengevatte gegevens).

Online shop en e-commerce

We verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, kopen of bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken we gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en transportbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor het verwerken van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestel- of vergelijkbare acquisitieproces en omvat de informatie die nodig is voor levering of terbeschikkingstelling en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: klanten; geïnteresseerde personen; zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; veiligheidsmaatregelen; contactverzoeken en communicatie; kantoor- en organisatorische procedures; het beheren en beantwoorden van vragen; conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (gebruikersprofielen maken).

Rechtsgrond: uitvoering van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 punt b AVG); gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f AVG); wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 punt c AVG).

Gebruik van online platforms voor aanbod- en verkoopdoeleinden

Wij bieden onze diensten aan op online platforms die worden beheerd door andere dienstverleners. In dit verband zijn de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve platforms van toepassing naast onze gegevensbeschermingsverklaringen. Dit geldt met name voor de uitvoering van het betalingsproces en de methoden die op de platforms worden gebruikt voor het meten van bereik en voor op interesses gebaseerde marketing.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrond: uitvoering van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 punt b AVG); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Amazon: online marktplaats voor e-commerce; Dienstverleners: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd op 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München (gezamenlijk "Amazon Europe"), moedermaatschappij: Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; Website: https://www.amazon.de/; Verklaring gegevensbescherming: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: online marktplaats voor e-commerce; Dienstverlener: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland; Website: https://www.ebay.de/; Verklaring gegevensbescherming: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260

Verstrekking van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt aan te kunnen bieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meerdere webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen we infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten gebruiken, evenals veiligheids- en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van het aanbieden van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie bevatten met betrekking tot de gebruikers van ons online aanbod die ontstaat tijdens het gebruik en de communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer in ons online aanbod of op websites.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Verwerkingsdoeleinden: Terbeschikkingstelling van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgronden: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen bij elke toegang tot de server gegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Het adres en de naam van de opgehaalde websites en bestanden, datum en tijd van ophalen, hoeveelheden overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP-adressen en de aanvragende provider. De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen (vooral in het geval van misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de belasting te verminderen op de server en zorg voor hun stabiliteit; Verwijdering van gegevens: Logbestandinformatie wordt maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens waarvan de verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Speciale opmerkingen over applicaties (apps)

Wij verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicatie voor zover dit nodig is om de applicatie en haar functionaliteiten aan de gebruikers te kunnen leveren, hun veiligheid te bewaken en deze verder te kunnen ontwikkelen. We kunnen ook contact opnemen met gebruikers in overeenstemming met de wettelijke vereisten als communicatie vereist is voor het beheer of het gebruik van de applicatie. Bovendien verwijzen we met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens naar de gegevensbeschermingsinformatie in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Rechtsgronden: De verwerking van gegevens, die noodzakelijk is voor het leveren van de functionaliteiten van de applicatie, dient om contractuele verplichtingen na te komen. Dit geldt ook als voor het aanbieden van de functies gebruikersautorisatie vereist is (bijv. goedkeuring van apparaatfuncties). Als de verwerking van gegevens niet noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van de functionaliteiten van de applicatie, maar de veiligheid van de applicatie of onze zakelijke belangen dient (bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens met het oog op het optimaliseren van de applicatie of beveiligingsdoeleinden), wordt deze uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Als gebruikers uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd voor de verwerking van hun gegevens, worden de gegevens die onder de toestemming vallen, op basis van de toestemming verwerkt.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
 • Betrokken personen: gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrond: Toestemming (Art. 6 lid 1 punt a AVG); Uitvoering van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 punt b AVG); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Commercieel gebruik: Wij verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicatie, geregistreerde gebruikers en eventuele testgebruikers (hierna "gebruikers" genoemd) om hen onze contractuele diensten te kunnen leveren en op basis van legitieme belangen om zorgen voor de veiligheid van onze applicatie en jou om je verder te kunnen ontwikkelen. De vereiste informatie is als zodanig gemarkeerd in het kader van het sluiten van het gebruik, bestelling, bestelling of vergelijkbare overeenkomst en kan de informatie bevatten die nodig is voor het leveren van diensten en voor eventuele facturering, evenals contactgegevens om te kunnen beschikken over eventuele consulten.
 • Apparaatautorisaties voor toegang tot functies en gegevens: Voor het gebruik van onze applicatie of de functionaliteiten ervan kunnen gebruikersautorisaties nodig zijn voor toegang tot bepaalde functies van de gebruikte apparaten of tot de gegevens die op de apparaten zijn opgeslagen of toegankelijk zijn via de apparaten. Deze machtigingen moeten standaard door de gebruikers worden verleend en kunnen op elk moment worden ingetrokken in de instellingen van de respectieve apparaten. Het exacte proces voor het beheren van app-machtigingen kan variëren, afhankelijk van het apparaat en de software van de gebruiker. Als u verduidelijking nodig heeft, kunnen gebruikers contact met ons opnemen. We willen u erop wijzen dat de weigering of intrekking van de respectieve autorisaties de functionaliteit van onze applicatie kan beïnvloeden.

Contact- en aanvraagbeheer

Bij contact met ons (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) evenals in het kader van bestaande gebruikers- en zakelijke relaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover nodig om de contactvragen te beantwoorden en eventuele gevraagde maatregelen.

Het beantwoorden van de contactvragen en het beheer van contact- en aanvraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties vindt plaats om onze contractuele verplichtingen na te komen of om (pre)contractuele vragen te beantwoorden en anderszins op basis van de legitieme belangen bij het beantwoorden van vragen en het onderhouden van gebruikers- of zakelijke relaties.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokken personen: communicatiepartners.
 • Verwerkingsdoeleinden: contactverzoeken en communicatie; verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrond: uitvoering van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 punt b AVG); gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f AVG); wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 punt c AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken wij de gegevens die in dit kader aan ons zijn meegedeeld om het gecommuniceerde verzoek te verwerken. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling ervan en anderszins op basis van onze legitieme belangen en de belangen van de communicatiepartners bij het beantwoorden van de zorgen en onze wettelijke bewaarplichten.

Sollicitatieprocedure

Het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons de gegevens verstrekken die nodig zijn voor hun beoordeling en selectie. Welke informatie nodig is, kunt u vinden in de functiebeschrijving of, in het geval van online formulieren, in de informatie die daar wordt gegeven.

De vereiste informatie omvat in principe persoonlijke informatie zoals naam, adres, een contactmogelijkheid en bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Op verzoek vertellen wij u ook graag welke informatie nodig is.

Indien beschikbaar gesteld, kunnen sollicitanten ons hun sollicitatie sturen via een online formulier. De gegevens worden met behulp van de modernste technologie versleuteld naar ons verzonden. Sollicitanten kunnen ons hun sollicitaties ook per e-mail sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet versleuteld op internet worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens het transport versleuteld, maar niet op de servers waarvan ze worden verzonden en ontvangen. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de applicatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

Voor het zoeken naar sollicitanten, het indienen van sollicitaties en het selecteren van sollicitanten kunnen wij in overeenstemming met de wettelijke vereisten gebruikmaken van sollicitantenbeheer- of wervingssoftware en platforms en diensten van derden.

Aanvragers zijn welkom om contact met ons op te nemen over de wijze van indienen van de aanvraag of om ons de aanvraag per post toe te sturen.

Verwerking van bijzondere gegevenscategorieën: Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van Artikel 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals ernstige handicap of etnische afkomst) van sollicitanten worden gevraagd, dat de verantwoordelijke of de betrokkene rechten kan uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht en zijn of haar verplichtingen in dit verband kan nakomen, de verwerking ervan wordt uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 9 lid 2 punt b AVG, in het geval van bescherming van de vitale belangen van aanvragers of andere personen in overeenstemming met Artikel 9, lid 2 punt c DSGVO of ten behoeve van de gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnostiek, voor zorg of behandeling op gezondheids- of sociaal gebied of voor het beheer van systemen en diensten op gezondheids- of sociaal gebied in overeenstemming met Artikel 9 lid 2 punt h AVG. In het geval van een melding van de bijzondere categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, vindt de verwerking ervan plaats op basis van Artikel 9 lid 2 punt a AVG.

Verwijderen van gegevens: Bij een succesvolle sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte gegevens door ons verder worden verwerkt in het kader van de arbeidsrelatie. Anders worden de gegevens van de sollicitanten verwijderd als de sollicitatie voor een jobaanbieding niet succesvol is. De gegevens van de sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten te allen tijde gerechtigd zijn. De verwijdering vindt plaats, behoudens gemotiveerde intrekking door de aanvrager, uiterlijk na een termijn van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsplicht uit de regelgeving op het gebied van gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de fiscale regelgeving.

Opname in een kandidatenpool: Opname in een kandidatenpool, indien aangeboden, is gebaseerd op toestemming. Sollicitanten worden geïnformeerd dat hun toestemming om te worden opgenomen in de kandidatenpool vrijwillig is, geen invloed heeft op het lopende sollicitatieproces en dat ze hun toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: gegevens van sollicitanten (bijv. persoonsgegevens, post- en contactadressen, de bij de sollicitatie behorende documenten en de daarin opgenomen informatie, zoals begeleidende brief, curriculum vitae, attesten en andere door sollicitanten verstrekte informatie over een specifieke functie of vrijwillige persoon of kwalificatie).
 • Betrokken personen: sollicitanten.
 • Verwerkingsdoeleinden: sollicitatieproces (rechtvaardiging en eventuele latere uitvoering alsmede eventuele latere beëindiging van de arbeidsrelatie).
 • Rechtsgrond: aanvraagprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 9 lid 2 punt b AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • LinkedIn Recruiter: zoek- en sollicitatiegerelateerde diensten binnen het LinkedIn-platform; Dienstverlener: https://www.linkedin.com, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.linkedin.com; Algemene voorwaarden: https://legal.linkedin.com/dpa; Verklaring gegevensbescherming: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Orderverwerkingscontract: https://legal.linkedin.com/dpa.
 • Stepstone: wervingsplatform en diensten; Dienstverlener: StepStone Deutschland GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Duitsland; Website: https://www.stepstone.de; Verklaring gegevensbescherming: https://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/Rechtliche-Hinweise/datenschutzerklaerung/.
 • Xing: zoeken naar werk en sollicitatiegerelateerde diensten binnen het Xing-platform; Dienstverlener: XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland; Website: https://www.xing.com; Verklaring gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 • Trackingdiensten voor sollicitanten van derden: wervingsplatform en -diensten.

Nieuwsbrief en elektronische meldingen

Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen (hierna “nieuwsbrief”) met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrieven bevatten ook informatie over onze diensten en ons.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het doorgaans voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wel kunnen wij u vragen om een naam op te geven zodat u in de nieuwsbrief persoonlijk aangesproken kunt worden, of andere gegevens als dit voor de doeleinden van de nieuwsbrief noodzakelijk is.

Double Opt-in-procedure: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt doorgaans plaats via een zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand kan inloggen met het e-mailadres van iemand anders. Inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs van het registratieproces te kunnen leveren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijden, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen, om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens beperkt zich tot het doel van eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van toestemming wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen om tegenstrijdigheden permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op een zwarte lijst (zogenaamde “blokkeerlijst”) op te slaan.

Het registratieproces wordt vastgelegd op basis van onze legitieme belangen, met als doel het bewijs te leveren van de goede uitvoering ervan. Als we een dienstverlener opdracht geven om e-mails te verzenden, is dit gebaseerd op onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Inhouden:

Informatie over ons, onze diensten, acties en aanbiedingen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen); contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers); Meta-, communicatie- en proceduregegevens (bijv. IP-adressen, tijden, identificatienummers, toestemmingsstatus); gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
   
 • Betrokken mensen: communicatiepartners.
   
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail of post); bereikmeting (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
   
 • Rechtsgrond: Toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 onder a) AVG). Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 zin 1 onder f) AVG).
   
 • Mogelijkheid om bezwaar te maken (Opt-out): U kunt uw ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt een van de hierboven genoemde contactmogelijkheden gebruiken, bij voorkeur per e-mail.

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

Meting van openings- en klikpercentages: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web-beacon”, d.w.z. d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een verzendserviceprovider gebruiken, van hun server. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen.

Deze informatie wordt gebruikt om onze nieuwsbrief technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens van de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun toegangslocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers en in hun profiel opgeslagen totdat deze wordt verwijderd. De evaluaties helpen ons om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

De meting van de openings- en klikfrequenties, evenals de opslag van de meetresultaten in de gebruikersprofielen en de verdere verwerking ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de gebruiker.

Helaas is het niet mogelijk om de succesmeting afzonderlijk te herroepen; in dit geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd of bezwaar worden gemaakt. In dit geval worden de opgeslagen profielgegevens verwijderd;

Wettelijke basis: Toestemming (art. 6 para. 1 zin 1 onder a) AVG).

Brevo: e-mailbezorging en automatiseringsdiensten; Dienstverlener: Sendinblue GmbH, Köpenicker Strasse 126, 10179 Berlijn, Duitsland; Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 zin 1 onder f) AVG); Website: https://www.brevo.com/; Privacybeleid: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/. Verwerkersovereenkomst: Aangeleverd door de dienstverlener.

reCAPTCHA: We hebben de functie “reCAPTCHA” opgenomen om te kunnen herkennen of invoer (bijvoorbeeld in onlineformulieren) door mensen wordt gedaan en niet door automatisch werkende machines (zogenaamde “bots”). Tot de verwerkte gegevens kunnen onder meer behoren IP-adressen, informatie over besturingssystemen, gebruikte apparaten of browsers, taalinstellingen, locatie, muisbewegingen, toetsenbordaanslagen, tijd doorgebracht op websites, eerder bezochte websites, interacties met ReCaptcha op andere websites, eventueel cookies en resultaten van handmatige herkenningsprocessen (bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen of het selecteren van objecten in afbeeldingen). De gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beschermen van ons online aanbod tegen misbruik, geautomatiseerd crawlen en spam; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 zin 1 onder f) AVG); Website: https://www.google.com/recaptcha/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Basis voor overdracht naar derde landen: EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Mogelijkheid om bezwaar te maken (Opt-Out): Opt-out-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

De webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) dient om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over de bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de assortimentsanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of u uitnodigen om deze opnieuw te gebruiken. We kunnen ook begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyse kunnen we ook testprocedures gebruiken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de componenten ervan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, d.w.z. gegevens die voor een gebruiksproces zijn samengevat, worden aangemaakt en informatie in een browser of in een eindapparaat worden opgeslagen en daaruit worden uitgelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en elementen die daar worden gebruikt, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers toestemming hebben gegeven aan ons of de aanbieders van de diensten die wij gebruiken om hun locatiegegevens te verzamelen, kunnen ook locatiegegevens worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeringproces (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-testen en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (bijv. e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de aanbieders van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen voor de doeleinden van het respectieve proces.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring van gegevensbescherming.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Verwerkingsdoeleinden: bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (gebruikersprofielen maken).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrond: toestemming (Art. 6 lid 1 punt a AVG); gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f.AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Matomo: Matomo is software die wordt gebruikt voor webanalyse en bereikmeting. Bij gebruik van Matomo worden cookies gegenereerd en opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. De gebruikersgegevens die in het kader van het gebruik van Matomo worden verzameld, worden alleen door ons verwerkt en niet gedeeld met derden. De cookies worden maximaal 13 maanden bewaard: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Verwijderen van gegevens: De cookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken in dit verband gebruikersgegevens om met de daar actieve gebruikers te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

Wij willen u erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan voor gebruikers risico's opleveren, bijvoorbeeld omdat het afdwingen van gebruikersrechten bemoeilijkt kan worden.

Bovendien worden gebruikersgegevens meestal verwerkt binnen sociale netwerken voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers zijn opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruiksprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectievelijke platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheid van bezwaar (opt-out), verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie verstrekt door de exploitanten van de respectieve netwerken.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen, willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Verwerkingsdoeleinden: contactverzoeken en communicatie; feedback (bijvoorbeeld feedback verzamelen via online formulier); marketing.
 • Rechtsgronden: gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Instagram: sociaal netwerk; Dienstverlener: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; Website: https://www.instagram.com; Verklaring gegevensbescherming: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-pagina's: profielen binnen het sociale netwerk van Facebook - We zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet verder verwerken) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina (de zogenaamde "fanpagina"). Deze gegevens bevatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of gebruiken, of de acties die ze ondernemen (zie "Things Done and Provided by You and Others" in het Facebook-gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy) , evenals informatie over de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder "Apparaatinformatie" in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com /het beleid). Zoals uitgelegd in het Facebook-gegevensbeleid onder "Hoe gebruiken we deze informatie?", verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analyseservices genaamd "Pagina-inzichten" te leveren aan site-exploitanten, zodat ze inzicht kunnen krijgen in hoe mensen hun pagina's gebruiken en interactie met de bijbehorende inhoud. Met Facebook hebben wij een speciale overeenkomst ("Information on Page Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) afgesloten, waarin met name is geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook zelf heeft verklaard zijn bereidheid om de rechten van de betrokkene te vervullen (d.w.z. gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie of verzoeken tot verwijdering rechtstreeks naar Facebook sturen). De rechten van gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klachten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de "Informatie over pagina-inzichten" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dienstverlener: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.facebook.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; Modelcontractbepalingen (waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij verwerking in derde landen): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Meer informatie: Joint Controllership Agreement: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 • LinkedIn: sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.linkedin.com; Verklaring gegevensbescherming:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Modelcontractbepalingen (waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij verwerking in derde landen): https://legal.linkedin.com/dpa; Bezwaarmogelijkheid (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Orderverwerkingscontract: https://legal.linkedin.com/dpa.
 • Pinterest: sociaal netwerk; Dienstverlener: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS; Website: https://www.pinterest.com; Verklaring gegevensbescherming: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy; Meer informatie: Pinterest Data Sharing Annex (APPENDIX A): https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/.
 • TikTok: sociaal netwerk / videoplatform; Dienstverlener: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 VS; Website: https://www.tiktok.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.
 • YouTube: sociaal netwerk en videoplatform; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Verklaring gegevensbescherming:  https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Xing: sociaal netwerk; Dienstverlener: XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland; Website: https://www.xing.de; Verklaring gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Plug-ins en ingesloten functies en inhoud

We integreren functionele en inhoudelijke elementen in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectievelijke providers (hierna "derde providers" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna te noemen als "inhoud").

De integratie vereist altijd dat de externe providers van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud of functies. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en bevatten onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, websites waarnaar moet worden verwezen, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van onze online aanbod en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In dit verband willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring gegevensbescherming.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokken personen: gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: terbeschikkingstelling van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrond: gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 punt f AVG); toestemming (Art. 6 lid 1 punt a AVG); vervulling van contract- en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 punt b AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Google Fonts: We integreren de fonts ("Google Fonts") van de provider Google, waarbij de gebruikersgegevens uitsluitend worden gebruikt om de fonts in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie vindt plaats op basis van onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met eventuele licentiebeperkingen voor hun integratie; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://fonts.google.com/; Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: We integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen op hun mobiele apparaten); Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; Bezwaarmogelijkheid (opt-out): opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Maps API's en SDK's: Interfaces met de kaart- en locatieservices van Google, b.v. B. toevoeging van adresgegevens, locatiebepalingen, afstandsberekeningen of het verstrekken van aanvullende informatie over locaties en andere locaties mogelijk maken; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.youtube.com; Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy; Bezwaarmogelijkheid (opt-out): opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; YouTube-video's worden via een speciaal domein (herkenbaar aan de component "youtube-nocookie") in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" geïntegreerd, wat betekent dat er geen cookies worden verzameld over gebruikersactiviteiten om het afspelen van video's te personaliseren. Desalniettemin kan informatie over gebruikersinteractie met de video (bijvoorbeeld het onthouden van het laatste afspeelpunt) worden opgeslagen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.youtube.com; Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.

Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele melding vereisen.

Als we in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen en vraag u om de gegevens te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Nieuwsbrief